Ochrana osobních údajů

Tímto oznámením o ochraně údajů vás informujeme o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, a o vašich právech podle evropského Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a federálního zákona o ochraně údajů (BDSG). Za zpracování údajů odpovídá společnost SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA (dále jen „my“ nebo „nás“).

I. Obecné informace

1. Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto informacím nebo pokud nás chcete kontaktovat s cílem uplatnit svá práva, zašlete prosím svou žádost na níže uvedenou adresu nebo e-mail:

SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA
Lübecker Strasse 49–55
23611 Bad Schwartau
Telefon: +49 (0) 451 204-0 
Fax: +49 (0) 451 204-385

E-mail: corny@corny.cz

2. Právní základy

Pojem „osobní údaje“ podle zákona o ochraně osobních údajů označuje veškeré informace týkající se konkrétní nebo identifikovatelné osoby. Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů, zejména GDPR a BDSG. Údaje zpracováváme pouze na základě zákonného povolení. Osobní údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem (§ 15 odst. 3 TMG nebo čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), k plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo na vaši žádost v rámci předsmluvních jednání (6 odst. 1 písm. b GDPR), abychom splnili zákonnou povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR), nebo pokud je zpracování nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany, pokud vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadují ochranu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

3. Uchovávání údajů

Pokud není v následujících informacích uvedeno jinak, uchováváme údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování nebo k plnění našich smluvních nebo zákonných povinností. Tyto zákonné požadavky na uchovávání údajů mohou vyplývat zejména z obchodních nebo daňových právních předpisů. Od konce kalendářního roku, ve kterém byly údaje shromážděny, budeme osobní údaje obsažené v našich účetních údajích uchovávat po dobu deseti let a osobní údaje v obchodních dopisech a smlouvách budeme uchovávat po dobu šesti let. Kromě toho budeme po dobu zákonných promlčecích lhůt ukládat údaje v souvislosti se souhlasy vyžadujícími důkazy, jakož i se stížnostmi a nároky.

4. Kategorie příjemců údajů

Ke zpracování vašich údajů používáme smluvní zpracovatele. Mezi operace prováděné těmito zpracovateli patří například hostování, údržba a podpora IT systémů, správa zákazníků a objednávek, zpracování objednávek, vedení účetnictví a fakturace, marketingová opatření nebo ničení souborů a datových nosičů. Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem osoby odpovědné za zpracování údajů. Zpracovatelé nepoužívají údaje pro své vlastní účely, ale provádějí zpracování údajů výhradně pro odpovědnou osobu, a jsou smluvně povinni zaručit vhodná technická a organizační opatření na ochranu údajů.

5. Přenos údajů do třetích zemí

Návštěva našeho webu může zahrnovat přenos určitých osobních údajů do třetích zemí, tj. zemí, na které se GDPR nevztahuje. K takovému předání dochází přípustným způsobem, pokud Evropská komise zjistí, že v takové třetí zemi je vyžadována odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud takové rozhodnutí o přiměřenosti nebude přijato Evropskou komisí, budou osobní údaje předány do třetí země pouze v případě, že existují vhodné záruky v souladu s čl. 46 GDPR, nebo pokud je splněn jeden z požadavků čl. 49 GDPR.

Pokud níže není uvedeno jinak, používáme standardní smluvní doložky EU jako vhodné záruky pro přenos osobních údajů zpracovatelům ve třetích zemích: eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/.

Pokud souhlasíme s předáním osobních údajů do třetích zemí, k předání dochází na právním základě čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR.

6. Zpracování při výkonu vašich práv v souladu s články 15 až 22 GDPR

Pokud uplatňujete svá práva podle čl. 15 až 22 GDPR, zpracováváme předané osobní údaje za účelem implementace těchto práv, abychom o tom mohli poskytnout důkazy. Za účelem poskytování informací a jejich přípravy budeme zpracovávat pouze údaje uložené pro tento účel a pro účely kontroly ochrany údajů, jinak omezíme zpracování v souladu s čl.18 GDPR.

Toto zpracování vychází z právního základu čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR ve spojení s čl. 15 až 22 GDPR a § 34 odst. 2 BDSG.

7. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte právo uplatnit svá práva subjektu údajů proti nám. Máte zejména následující práva:

 • V souladu s čl. 15 GDPR a § 34 BDSG máte právo požadovat informace o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje, a pokud ano, v jakém rozsahu.
 • Máte právo od nás žádat opravu vašich údajů v souladu s čl. 16 GDPR.
 • Máte právo požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje v souladu s čl. 17 GDPR a § 35 BDSG.
 • Máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů v souladu s čl. 18 GDPR.
 • V souladu s čl. 20 GDPR máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jiné odpovědné osobě.
 • Pokud jste nám dali zvláštní souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Takové zrušení nemá vliv na zákonnost zpracování, ke kterému došlo až do odvolání na základě souhlasu.
 • Pokud jste toho názoru, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR:

8. Právo vznést námitku

V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Pokud o vás zpracováváme osobní údaje za účelem přímé reklamy, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku v souladu s čl. 21 odst. 2 a odst. 3 GDPR.

9. Pověřenec pro ochranu údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: poverenec@corny.cz.

10. Kontaktní údaj na dozorový úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 

II. Zpracování údajů na našich webových stránkách

Při návštěvě našeho webu shromažďujeme informace, které sami poskytnete. Určité informace o vašem používání webových stránek navíc automaticky zaznamenáváme během vaší návštěvy webových stránek. V zákoně o ochraně údajů se IP adresa obecně považuje za osobní údaje. Každému zařízení připojenému k internetu je poskytovatelem internetu přiřazena adresa IP, aby mohla odesílat a přijímat data.

1. Zpracování souborů protokolu serveru

Pokud naši webovou stránku používáte pro informační účely, obecné informace, které váš prohlížeč přenáší na náš server, se zpočátku ukládají automaticky (tj. ne prostřednictvím registrace). To zahrnuje ve výchozím nastavení: typ/verzi prohlížeče, použitý operační systém, přístup na stránku, dříve navštívenou stránku (URL referer), IP adresu, datum a čas požadavku serveru a stavový kód HTTP. Zpracování probíhá za účelem ochrany našich oprávněných zájmů a je založeno na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Toto zpracování slouží technické správě a bezpečnosti webových stránek. Uložená data budou smazána po 7 dnech, není-li na základě konkrétních důkazů oprávněné podezření na nezákonné použití, které by vyžadovalo další prošetření a zpracování informací. Na základě uložených informací vás nejsme schopni identifikovat jako subjekt údajů. Články 15 až 22 GDPR se proto nepoužijí v souladu s čl. 11 odst. 2 GDPR, pokud neposkytnete další informace, které nám umožní identifikaci za účelem výkonu vašich práv stanovených v těchto článcích.

2. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie a srovnatelné technologie („soubory cookie“). Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá při návštěvě webových stránek. Umí identifikovat použitý prohlížeč a webový server jej rozpozná. Máte plnou kontrolu nad používáním cookies prostřednictvím svého prohlížeče. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení svého prohlížeče. Proti použití cookies můžete v zásadě nebo v určitých případech vznést námitku prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

Používání cookies je částečně technicky nezbytné pro provoz naší webové stránky, a je proto povoleno bez souhlasu uživatele. Soubory cookie používáme také k nabízení speciálních funkcí a obsahu, jakož i k analytickým a marketingovým účelům. Patří sem také soubory cookie od poskytovatelů třetích stran (takzvané soubory cookie třetích stran). Technicky nadbytečné cookies ovšem používáme pouze s vaším souhlasem v souladu s § 15 odst. 3 TMG nebo čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Informace o účelech, poskytovatelích, použitých technologiích, uložených datech a době ukládání jednotlivých cookies najdete v nastavení nástroje pro správu souhlasu. Alternativně můžete k nastavení přistupovat pomocí symbolu otisku prstu, který najdete v zápatí našeho webu.

3. Nástroj pro správu souhlasu

Nástroj pro správu souhlasu „Usercentrics“ od Usercentrics GmbH (Německo) umožňuje uživatelům našich webových stránek udělit souhlas s určitými procesy zpracování údajů, odvolat udělený souhlas nebo vznést námitku proti zpracování údajů. Nástroj pro správu souhlasu nám také pomáhá poskytovat důkazy o vašich prohlášeních. Za tímto účelem jsou pro vaše prohlášení zpracovávána data protokolu. Zpracování těchto údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné prokázat, že byl udělen souhlas. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR ve spojení s čl. 7 odst. 1 GDPR. Další informace najdete v nastavení nástroje pro správu souhlasu.

4. Možnosti kontaktu a dotazy

Naše webové stránky obsahují kontaktní formuláře, které můžete použít k zasílání nám adresovaných zpráv. Přenos vašich dat je šifrovaný. Ke zpracování vašeho požadavku je nutné vyplnit všechna datová pole označená jako povinná. Pokud data neposkytnete, znamená to, že nemůžeme zpracovat váš požadavek. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné. Případně nám můžete poslat zprávu prostřednictvím kontaktního e-mailu. Údaje zpracováváme za účelem zodpovězení vašeho požadavku. Pokud je vaše žádost zaměřena na uzavření nebo plnění smlouvy s námi, právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V opačném případě zpracováváme údaje na základě našeho oprávněného zájmu o kontakt s dotazujícími se osobami.

5. Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google Ireland Limited (Irsko, EU).

Google Analytics je služba webové analýzy, pomocí které můžeme shromažďovat a analyzovat údaje o chování návštěvníků našich webových stránek. Za tímto účelem používá Google Analytics soubory cookie, které umožňují analýzu používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě online identifikátorů (včetně identifikátorů cookies), IP adres, identifikátorů zařízení a informací o interakci s naší webovou stránkou.

Některá z těchto dat jsou informace uložené v zařízení, které používáte. Použité soubory cookie se navíc používají k ukládání dalších informací o zařízení, které používáte. K ukládání informací pomocí Google Analytics, které jsou již uloženy ve vašem zařízení, dochází pouze s vaším souhlasem.

Google Ireland bude zpracovávat údaje shromážděné tímto způsobem naším jménem za účelem vyhodnocení uživatelské návštěvnosti na našich webových stránkách, sestavování zpráv o uživatelských aktivitách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a internetu. Ze zpracovaných dat lze dále vytvořit pseudoanonymní uživatelské profily.

Osobní údaje zpracovávané za účelem poskytování služby Google Analytics naším jménem lze přenášet do jakékoli země, ve které provozuje zařízení společnost Google Ireland nebo její dílčí zpracovatelé. Právní základ pro tento přenos tvoří standardní smluvní doložky o předávání osobních údajů zpracovatelům ve třetích zemích v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR.

Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatele je společností Google Ireland zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. IP adresa je přenášená prohlížečem uživatele a není sloučena s jinými údaji.

6. Google Marketing Services

Používáme Google Tag Manager od společnosti Google Ireland Limited (Irsko, EU). Google Tag Manager se používá ke správě kódů (tagů) našich webových stránek prostřednictvím rozhraní. Google Tag Manager je doména bez souborů cookie, která neshromažďuje ani neukládá žádné osobní údaje.  Google Tag Manager spouští pouze další kódy (tagy), které naopak mohou shromažďovat údaje, aniž by k těmto údajům přistupovaly samy. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane to v platnosti pro všechny sledovací kódy (tagy) implementované pomocí Google Tag Manager.

Používáme marketingovou službu Konverze Google Ads od společnosti Google Ireland Limited (Irsko, EU). Díky Google Ads můžeme umisťovat reklamy, které jsou relevantní pro uživatele, v reklamní síti Google (např. ve výsledcích vyhledávání nebo na jiných webech), vylepšovat přehledy o výkonu kampaně a zabraňovat tomu, aby se uživateli několikrát zobrazovaly stejné reklamy. Každý zákazník Ads nastaví jiný konverzní cookies, proto je nelze sledovat na webech různých zákazníků služby Ads. ID cookie se používá k záznamu, které reklamy se zobrazují ve kterém prohlížeči. To může zabránit opakovanému zobrazení stejné kampaně. Kromě toho lze takzvané konverze zaznamenávat pomocí ID souborů cookie.

Používání marketingových služeb Google probíhá pouze s vaším souhlasem v souladu s § 15 odst. 3 TMG nebo čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete odvolat prostřednictvím naší správy souhlasu.

V případě služeb Google nelze vyloučit přenos dat do společnosti Google Inc. v USA. Vezměte prosím na vědomí informace v části „Přenos dat do třetích zemí“. Uživatelé mohou najít další informace o ochraně údajů na Googlu v informacích o ochraně údajů od Google: https://www.google.com/policies/privacy.

7. Facebook pixel

Na našich webových stránkách používáme Facebook pixel, obchodní nástroj Facebooku od společnosti Facebook Ireland Limited (Irsko, EU). Informace o kontaktních údajích společnosti Facebook Ireland a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Facebook Ireland najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook Ireland na adrese https://www.facebook.com/about/privacy

Pixel na Facebooku je výňatek z kódu JavaScript, který nám umožňuje sledovat aktivity návštěvníků na našem webu. Toto sledování slouží ke sledování konverzí. Za tímto účelem Facebook pixel shromažďuje a zpracovává následující informace (tzv. data událostí).

 • Informace o akcích a činnostech návštěvníků našich webových stránek, jako je vyhledávání a prohlížení produktu nebo nákup produktu.
 • Specifické informace o pixelech, jako je ID pixel a cookie na Facebooku.
 • Informace o tlačítkách, na která klikli návštěvníci webových stránek.
 • Informace obsažené v hlavičce HTTP, jako jsou IP adresy, informace o webovém prohlížeči, umístění stránky a refereru.
 • Informace o stavu deaktivace/omezení sledování reklamy.

Tato data události jsou z části informace, které jsou uloženy v používaném zařízení. Kromě toho Facebook pixel také používá soubory cookie, které ukládají informace o používaném zařízení. Ukládání informací Facebook pixelem nebo přístup k informacím, které jsou již uloženy ve vašem zařízení, probíhá pouze s vaším souhlasem.

Sledované konverze se zobrazují na řídicím panelu našeho správce reklam na Facebooku a Facebook Analytics. Sledované konverze můžeme použít k měření efektivity našich reklam, k nastavení vlastního publika pro cílení reklam, k dynamickým reklamním kampaním a k analýze účinnosti konverzních cest na našem webu. Funkce, které používáme prostřednictvím Facebook pixelu, jsou podrobněji popsány níže.

Zpracování údajů o událostech pro reklamní účely

Údaje o událostech shromážděné prostřednictvím Facebook pixelu se používají k cílení našich reklam a ke zlepšení poskytování reklam, k personalizaci funkcí a obsahu a ke zlepšení a zabezpečení produktů na Facebooku.

Za tímto účelem se údaje o událostech shromažďují na našem webu pomocí Facebook pixelu a přenášejí se na Facebook Ireland. K tomu dochází pouze tehdy, pokud jste předem udělili souhlas. Právním základem pro shromažďování a předávání osobních údajů společnosti Facebook Ireland je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete odvolat prostřednictvím naší správy souhlasu.

Shromažďování a přenos údajů o událostech provádíme my a Facebook Ireland, a tudíž jsme za tyto proces plně odpovědní. Uzavřeli jsme spolu dohodu o zpracování společnými správci, ve které je stanoveno rozdělení povinností v oblasti ochrany údajů mezi námi a společností Facebook Ireland. V této dohodě jsme se se společností Facebook Ireland Ireland mimo jiné dohodli:

 • že jsme zodpovědní za to, abychom vám poskytli veškeré informace v souladu s čl. 13, 14 GDPR o společném zpracování osobních údajů;
 • že společnost Facebook Ireland je odpovědná za umožnění práv subjektů údajů podle čl. 15 až 20 GDPR, pokud jde o osobní údaje uložené společností Facebook Ireland po společném zpracování.

Dohodu mezi námi a společností Facebook Ireland získáte na https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Za následné zpracování přenesených údajů o událostech nese výhradní odpovědnost společnost Facebook Ireland. Další informace o tom, jak společnost Facebook Ireland zpracovává osobní údaje včetně právního základu, na kterém se společnost Facebook Ireland spoléhá, a jak můžete uplatnit svá práva vůči společnosti Facebook Ireland, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook Ireland na adrese https: //www.facebook. com / about / privacy. 

Zpracování údajů o událostech pro účely analýzy

Rovněž jsme pověřili společnost Facebook Ireland, aby připravovala zprávy o dopadu našich reklamních kampaní a dalšího online obsahu na základě údajů o událostech shromážděných prostřednictvím Facebook pixelu (zprávy o kampaních), jakož i analýzy a poznatky o uživatelích a jejich používání našich webových stránek a nákupu produktů. Za tímto účelem předáváme osobní údaje obsažené v datech události společnosti Facebook Ireland. Přenesené osobní údaje zpracovává společnost Facebook Ireland jako náš zpracovatel, aby nám poskytla zprávy a analýzy kampaní.

Zpracování osobních údajů pro účely přípravy analýz a zpráv o kampani probíhá pouze, pokud jste k tomu předem udělili souhlas. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst.1 písm. a GDPR.

Nelze vyloučit přenos dat do společnosti Facebook Inc. v USA. Právní základ pro tento přenos tvoří standardní smluvní ustanovení o předávání osobních údajů zpracovatelům ve třetích zemích. Vezměte prosím na vědomí informace v části „Přenos dat do třetích zemí“.

8. Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google od společnosti Google Ireland Limited (Irsko, EU) pro zobrazování map a pro virtuální prohlídky. Pro takovou integraci je technicky nutné zpracovat vaši IP adresu, aby mohl být obsah odeslán do vašeho prohlížeče. Vaše IP adresa bude proto předána společnosti Google a Google je poté schopen nastavit své vlastní cookie soubory.

Další informace o těchto činnostech zpracování, použitých technologiích, uložených datech a době skladování najdete v nastavení našeho nástroje pro správu souhlasu. Mapy Google lze používat pouze s vaším souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

V případě služeb Google nelze vyloučit přenos dat do společnosti Google Inc. v USA. Vezměte prosím na vědomí také informace v části „Přenos dat do třetích zemí“. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Google najdete v informacích o ochraně údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy.

 

III. Zpracování údajů na našich stránkách sociálních médií

Jsme zastoupeni na několika platformách sociálních médií, abychom vám mohli nabídnout další informace o naší společnosti.

Pokud navštívíte náš profil na sociálních sítích nebo pokud jeho prostřednictvím s námi komunikujete, vaše osobní údaje mohou být zpracovány. Informace, které máte vyplněné na profilu sociálních sítí, rovněž představují osobní údaje. Patří sem také zprávy a prohlášení učiněná pomocí profilu. Kromě toho se během vaší návštěvy profilu sociálních sítí často automaticky shromažďují určité informace, které mohou také představovat osobní údaje. 

Naše společnost má firemní stránky na následujících platformách sociálních sítí:

1. Sociální sítě

a) Facebook a Instagram

Při návštěvě naší stránky na Facebooku nebo Instagramu, prostřednictvím které prezentujeme naši společnost nebo jednotlivé produkty z našeho sortimentu, jsou o vás zpracovávány určité informace. Za toto zpracování osobních údajů odpovídá výhradně společnost Facebook Ireland Ltd. (Irsko, EU „Facebook“). Další informace o zpracování osobních údajů Facebookem najdete na www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook nabízí možnost vznést námitky proti určitému zpracování údajů. Relevantní informace a možnosti odhlášení najdete na https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Facebook nám poskytuje statistiky a postřehy pro naše stránky na Facebooku a Instagramu v anonymizované podobě, s jejichž pomocí získáváme informace o typech akcí, které lidé na naší stránce provádějí (tzv. „přehledy stránek“), díky čemuž můžeme optimalizovat náš web. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Informace získané prostřednictvím přehledů stránek nemůžeme přiřadit k jednotlivým profilům Facebooku, které interagují s naší stránkou na Facebooku. S Facebookem jsme dosáhli dohody o zpracování společnými správci, ve kterém je stanoveno rozdělení povinností v oblasti ochrany údajů mezi námi a Facebookem. Podrobnosti o zpracování osobních údajů pro vytváření přehledů o stránkách a dohodě uzavřené mezi námi a Facebookem najdete na www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. V souvislosti s tímto zpracováním údajů máte možnost uplatnit svá práva jako subjekt údajů (viz „Vaše práva“) vůči Facebooku. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Vezměte prosím na vědomí, že podle předpisů o ochraně údajů Facebooku jsou údaje o uživateli zpracovávány také v USA nebo jiných třetích zemích. Facebook přenáší uživatelská data pouze do zemí, pro které Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti v souladu s čl. 45 GDPR, nebo na základě vhodných záruk podle čl. 46 GDPR.

b) YouTube

Za zpracování osobních údajů při návštěvě našeho kanálu YouTube v zásadě odpovídá společnost Google Ireland Limited (Irsko, EU). Další informace o zpracování osobních údajů společností YouTube nebo Google Ireland Limited najdete na adrese https://policies.google.com/privacy.

2. Komentáře a přímé zprávy

Zpracováváme také informace, které jste nám poskytli prostřednictvím našeho firemního profilu na příslušné platformě sociálních médií. Takovými informacemi mohou být použité uživatelské jméno, kontaktní údaje nebo nám odeslaná zpráva. Za toto zpracování neseme výhradní odpovědnost. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o kontakt s dotazujícími se osobami. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst.1 písm. f GDPR. K dalšímu zpracování údajů může dojít, pokud jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).

Pokud jste nám poskytli informace o účasti v soutěži, budeme je zpracovávat pouze proto, abychom vám mohli v případě potřeby zaslat výherní cenu. Po doručení výherní ceny nebo pokud jste nevyhráli, údaje smažeme. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst.1 písm. b GDPR.

 

IV. Další zpracování údajů

1. Kontaktujte nás e-mailem

Pokud nám pošlete zprávu prostřednictvím poskytnutého kontaktního e-mailu, zpracováváme přenášené údaje za účelem zodpovězení vašeho požadavku. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o kontakt s dotazujícími se osobami. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst.1 písm. f GDPR.

2. Údaje o zákaznících

Pokud přijdete do kontaktu s naší společností jako zákazník nebo zúčastněná strana, zpracováváme vaše údaje za účelem uzavření nebo plnění smluvního vztahu v nezbytném rozsahu. To pravidelně zahrnuje zpracování osobních, smluvních a platebních údajů, které nám byly poskytnuty, jakož i kontaktní a komunikační údaje našich kontaktních osob pro komerční zákazníky a obchodní partnery. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Zpracováváme také údaje o zákaznících a prospektech pro účely hodnocení a marketingu. Toto zpracování probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a slouží našemu zájmu dále rozvíjet naši nabídku a informovat vás o našich nabídkách. K dalšímu zpracování údajů může dojít, pokud jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), nebo pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).

3. Soutěže

Pokud se zúčastníte soutěže, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli soutěž provést a vyhodnotit. To zahrnuje zejména výběr vítězů, oznámení o výhře a dodání cen. V případě, že dodání nebo poskytnutí určitých cen proběhne prostřednictvím jiné společnosti (např. prostřednictvím dceřiné společnosti nebo jiného partnera pro spolupráci), poskytneme údaje výherce této společnosti v požadovaném rozsahu. Po skončení soutěže údaje smažeme, pokud neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání, které by bránily okamžitému smazání. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst.1 písm. b GDPR.